In deze praktijk kunnen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals het open atelier, workshops en cursussen. In deze verklaring noem ik degene die de activiteit leidt (dat ben ik zelf dus) de docent en degene die de activiteit volgt de cliënt (dat bent u dus).

Ten behoeve van de activiteiten en de facturering legt de docent een aantal persoonsgegevens van de cliënt vast (op papier en/of digitaal). De docent behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Hierbij vind u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens?

Er worden door de docent niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk is voor de activiteit en facturering: naam, adres, woonplaats, email-adres, telefoonnummer (optioneel), praktische gegevens m.b.t. de activiteit (datum/data, korte omschrijving van de opdracht), afspraken via email.

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden bewaard zolang dat voor de betreffende activiteit en/of een eventueel vervolg nuttig is.
(Para)medische dossiers worden, conform wettelijke eisen minimaal 15 jaar bewaard. (Dit is in deze praktijk alleen aan de orde voor een deel van mijn cliënten t/m 2017).
Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden door de docent beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Persoonlijke gegevens worden niet met anderen gedeeld tenzij daarvoor een wettelijke verplichting geldt.
De docent heeft een beveiligde computer, een beveiligde website en gebruikt een beveiligd email systeem. Informatie op papier wordt bewaard in een afsluitbare kast.

Wat zijn de rechten van de cliënt?

Als u wilt weten welke gegevens de docent van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de docent schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.
De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken.

Klachten

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de docent bovengenoemde niet naleeft.